Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Twardorzeczce


I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariusza działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolny Klub Wolontariusza powstał z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
4. Szkolny Klub Wolontariusza jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Klub działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora.
6. Opiekę nad Klubem sprawują koordynator oraz opiekunowie akcji, którzy nadzorują ich pracę.

II. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariusza może być każda osoba wyrażająca chęć wolontarystycznej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, głównie na terenie szkoły i Gminy Lipowa, ale również instytucji i fundacji z terenu powiatu żywieckiego.
2. Wolontariusz ma prawo do:
⁻ wpływania na działania Klubu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
⁻ wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie,
⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
4. Wolontariusz ma obowiązek:
⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora,
⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej jak potrafi.

III. Zadania koordynatora i opiekunów akcji
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy; przygotowanie umów wolontariackich.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontarystycznego wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania
1. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Klubu jest także włączanie uczniów w działalność wolontarystyczną na rzecz potrzebujących.
3. Klub wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Klub prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Klub przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco – nagradzające.
6. Do form działania Klubu można zaliczyć:
⁻ zbiórki darów rzeczowych;
⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;
⁻ udział w akcjach charytatywnych, w tym kiermaszach;
⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
⁻ pomoc chorym, niepełnosprawnym, samotnym – wspólne spędzanie czasu;
⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

V. Nagradzanie wolontariuszy
1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika (punty z zachowania, zgodnie z WSO).
2. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
4. List gratulacyjny do Rodziców.
5. Zaświadczenie o pracy wolontarystycznej – dla przyszłych absolwentów.
6. Wpis na świadectwie uczniów klas kończących szkołę:
1) uczniowie za każdy systematycznie poświęcony na wolontariat rok otrzymują 1 punkt
2) punkty za wolontariat przyznaje się od VI klasy szkoły podstawowej
3) działania potwierdzają opiekunowie działań oraz koordynator.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariusza.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.
3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

Koordynator:
mgr Bożena Jakubiec - Bogusz

Facebook