30.09.2020

PEDAGOG SZKOLNY i PEDAGOG SPECJALNY - mgr Bożena Jakubiec-Bogusz

semestr II 2023/2024

PEDAGOG SZKOLNY

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie. Funkcja pedagoga oraz jego zadania odnoszą się przede wszystkim do specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w określonym wieku szkolnym.

Do zadań pedagoga szkolnego w naszym zespole należy współpraca z nauczycielami w ich pracy wychowawczej. Zadaniem pedagoga jest pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów zarówno tych szkolnych, osobistych jak i rodzinnych. Aby je poznać musi nawiązać kontakt z uczniami, ale przede wszystkim obserwować ich zachowanie i wychwytywać wszelkie nieprawidłowości, które mogą świadczyć o problemach. W tym celu może także analizować oceny ucznia, prowadzić specjalistyczne testy i badania, rozmawiać z jego wychowawcą i nauczycielami, czy też rodziną. Pedagog szkolny współpracuje z Policją oraz Sądem Rodzinnym i Nieletnich w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnianych przez uczniów. W zakresie pomocy materialnej i terapeutycznej współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W organizacji pomocy dydaktycznej z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.         

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:  

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.       
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.     
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.          
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.           
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy.   
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego obejmują działania takie jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania.
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach.
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych.
 • Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują.
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych, konkursów, szkolnego Dnia Profilaktyki.
 • Organizacja zajęć integracyjnych dla klas pierwszych.
 • Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne.
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej.
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 

PEDAGOG SPECJALNY

Pedagog specjalny realizuje:

 1. zajęcia w ramach zadań związanych z rekomendowaniem dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
 2. prowadzi badania i działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, we współpracy z nauczycielami,
 3. wspiera nauczycieli w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,
 1. rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów lub wychowanków,
 2. wraz z zespołem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 3. określa niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka,
 4. udziela uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 5. prowadzi zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

 

 

Rok szkl. 2023/2024
Spotkanie z Pawłem Żyglińskim
 
Projekt profilaktyczny „Ogarnij Życie” Bez Wymówek autorstwa Pawła Żyglińskiego to energetyczne, pełne optymizmu warsztaty.
Uczniowie klas VI, VII i VIII 7 marca 2024 roku uczestniczyli w warsztatach z podporucznikiem, nauczycielem i pasjonatą sportów Pawłem Żyglińskim na pełnej petardzie ????????????.
Młodzież stanęła do pionu i otrzymała dużą dawkę motywacji do pracy nad sobą. Pan Żygliński w przystępny sposób zachęcił do konstruktywnego i dobrego wykorzystania czasu wolnego.
Podczas spotkania profilaktycznego gość:
???? promował modę na życie bez uzależnień,
???? zachęcał do odnajdywania w sobie mocnych stron, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań prospołecznych i wolontariackich,
???? odwoływał się do uniwersalnych wartości życiowych,
???? przypominał o zagrożeniach związanych z używkami.
 
Spektakl "Sherlock Holmes - studium w Szkarłacie" 
 
Na to niezwykłe przedstawienie teatralne, stworzone specjalnie dla młodej widowni uczniowie klas VI, VII i VIII wyjechali do MCK w Żywcu 28 lutego 2024 roku. To tajemnicze i pełne intryg przedstawienie przeniosło widzów w świat niesamowitych zagadek i detektywistycznych rozwiązań. 
Młodzież wysoko oceniła spektakl. Przedstawienie angażowało młodych widzów w fabułę iście z filmów detektywistycznych, ale również rozwijało ich umiejętności dedukcji i logicznego myślenia. Przez interakcję z bohaterami i rozwiązywanie zagadek, uczestniczy mieli okazję poczuć się jak prawdziwi detektywi. To niezwykłe widowisko, wciągało widzów w fascynujący świat kryminalnych tajemnic i ukazało, jak niewidoczne detale mogą prowadzić do niesamowitych odkryć. 
Spotkanie z Krzysztofem Piersą
24 stycznia 2024 roku uczniowie spotkali się z panem Krzysztofem Piersą, terapeutą uzależnień, specjalistą w dziedzinie uzależnień od nowoczesnych technologii...
... Youtuberem, byłym trenerem e-sportu, pasjonatą gier komputerowych, modelarzem, autorem książek i człowiekiem z pasją lubiącym ????‍⬛????‍⬛????‍⬛????‍⬛.
Pan Piersa gościł w naszej szkole już po raz drugi. Spotkanie było bardzo wartościowe, otworzyło młodzieży ???? na zagrożenia i pułapki cyberprzestrzeni oraz zachęciło do rozwijania pasji, czasu na to co się lubi, na rozmowy i dbałość o siebie każdego dnia.
Tego typu profilaktyka to najlepsza forma oddziaływań na młodych ludzi. 
13.03.2023
 
Dzisiaj uczniowie klas VI - VIII wzięli udział w spektaklu wrocławskiego teatru InArt. Tematyka przedstawienia dotyczyła trudnych dla młodych ludzi tematów pierwszych zauroczeń, kontaktów nawiązywanych w sieci oraz inicjacji narkotykowej i skutków zażywania.
Młodzi aktorzy w przystępny i zrozumiałym dla młodego pokolenia sposób przedstawili problemy, a po spektaklu opatrzyli swoje role komentarzem. Odpowiedzieli również na pytania widzów.
Całość była profilaktyczną lekcją przeprowadzoną w sposób, który dociera do młodzieży.

 

2.12.2022r.

XV Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Uzależnień
 
1 grudnia 2022 roku w naszej szkole miał miejsce XV konkurs Wiedzy z Zakresu Uzależnień.
 
Co roku już tradycyjnie stają w szranki znawcy uzależnień. 
Tegoroczny test zawierał również pytania dotyczące uzależnień behawioralnych. Uczniowie mogli zdobyć 35 punktów, laureatem zostawali ci, którzy uzyskali 80% poprawnych odpowiedzi. W tym roku na podium z tytułem laureata stanęło aż... 10 uczniów. 
 
Nagrody jak co roku ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Lipowej, a nagrodami oprócz książek były smartwatch'e, mi bandy i wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe. 
Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i książki. 
 
Do tegorocznego konkursu o powiatowym zasięgu stanęło 32 uczniów z 10 szkół, w tym z wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. 
Naszym przedstawicielom: Wiktorii Wojtusiak, Dagmarze Grzybek, Wiktorii Mrowiec i Nikodemowi Błachutowi, choć nie uzyskali miejsca na podium gratulujemy.
 
Podziękowania dla pani Teresy Handzlik przewodniczącej GKRPA przy Wójcie Gminy Lipowa za przygotowanie testów konkursowych, pracę w komisji oraz za wspieranie  profilaktyki pierwszorzędowej w naszej gminie.
 
Bożena Jakubiec Bogusz - pedagog szkolny
organizator konkursu

27.02.2022r.

27.10.2021r.

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy z Zakresu Uzależnień

Wczoraj zakończył się etap międzyklasowy konkursu Wiedzy z Zakresu Uzależnień. Do kolejnego, mającego wyłonić trzech reprezentantów szkoły na szczeblu powiatowym przeszło pięciu uczniów klas VII i VIII. Są to:
Maciej Adamczyk kl. VIII
Lena Jakubiec kl. VIII
Marta Dziergas kl. VIIIDamian Kirkowski kl. VII
Wiktoria Mrowiec kl. VII

 

3.12.2021r.

Spotkanie z p. Krzysztofem Piersą

Spotkanie uczniów z nienatchnionym terapeutą ds. uzależnień od nowych technologii panem Krzysztofem Piersą.
Nasz gość stawia na relacje w realu i rzeczywiste realizowanie pasji bez obawy o wszechobecną krytykę...
Jest autorem wielu książek - niektóre podarował nam w prezencie i można je wypożyczyć w szkolnej bibliotece. Oprócz spotkań z młodymi ludźmi realizuje swoje zainteresowania - modelarstwo i mangę.
Ma dar przekazu i deklaruje, że granie na komputerze już dzisiaj nie jest modne. Zachęca do realizowania siebie w inny, bardziej kreatywny sposób.
Dziękujemy za spotkanie.
25.04.2022r.
"NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA"
Pod takim hasłem odbyło się spotkanie młodzieży klas VII i VIII szkół z terenu Gminy Lipowa ze znanymi RYMcerzami czyli Bęsiem i DJ Yonasem. Raperzy docierają do młodzieży w szkołach i ośrodkach w całej Polsce i za granicą promując dobre postawy, wartości oraz właściwe wybory. Zachęcają do rozwijania siebie i swoich talentów. Przestrzegają przed używkami i marnowaniem życia.
Młodzieży, z którą prowadzą spotkania mówią:
"Nie Zmarnuj Swojego Życia!
Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji.
Żyj wartościami. Bądź sobą. Rozwijaj się.
Myśl o przyszłości. Bądź kreatywny. Ryzykuj."
Podczas spotkań dzielą się swoimi prawdziwymi doświadczeniami z czasów młodości i zachęcają do kreatywnych rozwiązań. Spotkanie z raperami było świetną alternatywą na profilaktykę pierwszorzędową. Na takie spotkania nasza młodzież czeka.
Tak więc RYMcerze "Do zobaczenia".
 
Facebook